Strukturerad undervisning under lärares ledning

Ur LGR11:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

I läroplanens andra del, i avsnittet angående kunskaper hittar vi ovanstående citat. Precis som begreppet katederundervisning har mängder av olika tolkningar, har också lärarledd strukturerad undervisning det. Av några likställs begreppen och av några inte. Avgörande för detta är såklart vilken innebörd vi ger begreppen.

Katederundervisning är ett begrepp som under senaste åren fått en oerhört negativ klang, kanske för att det flitit använts av utbildningsminister Jan Björklund? Begreppet signalerar, för många, att en lärare står framme vid katedern i syfte att förmedla kunskaper och gör detta genom att hålla en föreläsning (oavsett elevernas ålder?) och någon gång kanske ställer en fråga till eleverna. Ser det ut så här i några svenska klassrum idag? Jag tror och hoppas inte det, åtminstone inte i grundskolan där jag arbetar. Alla lärare vet att variation är en nyckel till lärande.

Vad är då strukturerad undervisning under lärares ledning? Här har vi egentligen tre olika begrepp som vart och ett tål att diskuteras. Begreppet “strukturerad” innebär att undervisningen har en viss ordning, att den är organiserad. T.ex. så är det ofta lämpligt att i de tidiga åren i matematik först fokusera på att eleverna har en antalsuppfattning innan man går vidare med multiplikation. På Wikipedia kan vi läsa att enligt den statliga skollagskommittén (SOU 2002:121) så är undervisning: ”Sådana målstyrda processer som under lärares ledning syftar till inhämtande av kunskaper och värden”. Därmed förklaras också lärarens roll. Undervisning är alltså något som förknippas med lärarens roll i en elevs lärande. Med det inte sagt att människor inte lär sig saker utanför skolan. Givetvis är det så men då kallar vi inte det undervisning. Att undervisning dessutom är målstyrd, dvs. en process som har ett nuläge vi utgår från för att sedan arbeta mot ett mål som efter en tid utvärderas och nya mål sätts upp (i ett oändligt kretslopp).

Med det skrivet kan man sedan diskutera vad denna strukturerade undervisning under lärares ledning kan innehålla? För att reflektera kring det tar jag avstamp i vilket sammanhang den skrivelsen återfinns i läroplanen. Här används ord som harmoni, utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Man kan också läsa in tankar kring en balanserad undervisning med möjligheter att synliggöra kunskap i dess olika former. Är en undervisning där läraren bara föreläser ovanstående? Givetvis är det inte så och därmed borde tankarna om att strukturerad undervisning under lärares ledning är synonymt med den negativa tolkningen av begreppet katederundervisning raderas.

Strukturerad undervisning under lärares ledning kan handla om att från att synliggöra områden där eleverna kan delta i planeringen av undervisningen, t.ex. kring innehåll eller hur man vill att kunskaperna ska bli bedömda till att synliggöra områden där eleverna kan och får inflytande och att strukturera undervisningen så att detta inflytande ökar succesivt med stigande ålder. En strukturerad undervisning under lärares ledning kan också innebära att olika ämnesområden vävs ihop till en ämnesövergripande undervisning och läraren synliggör hur dessa hör samman utifrån vad som står i läroplanen eller att läraren organiserat ett arbetsområde med anpassningar så att varje enskild individ kan delta utifrån sina förutsättningar (sitt utgångsläge). Strukturerad undervisning handlar ofta om att som lärare ta kloka beslut som grundar sig i den elevgrupp man har samt andra förutsättningar och som ger eleverna goda lärandemöjligheter utifrån vad som uttrycks i läroplanen. 

Ovanstående handlar om strukturerad undervisning ur ett övergripande perspektiv, på lång sikt. Ur ett litet kortare tidsperspektiv kan också en lektion på 40 minuter kan vara antingen strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad lektion när man arbetar målstyrt kännetecknas av att eleverna är involverade i att veta var de är, vart de ska och hur det ska gå till och också involverade i att utvärdera hur det gick. Lärarens roll är att tydliggöra dessa steg för eleverna och stötta eleverna i sitt lärande utifrån de olika behoven och förutsättningarna. Även här finns en mängd olika sätt att arbeta på beroende på vad som ska uppnås. Variation är nyckeln till ett mångfasetterat lärande.